โครงการการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านบ้านร้อง เฟสที่ ๒

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว ได้รับเกียรติเชิญนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านบ้านร้อง เฟสที่ ๒ ซึ่งนำทีมโดย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล และนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) โดยภายในงานได้มีการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน และครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง และการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมชุมชนในการจัดการขยะ อันจะขยายผลไปสู่การร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวรัฐศิลป์ ไชยนิลวงศ์ และนายวีระศักดิ์ วิพาพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ