โครงการการบริหารจัดการขยะหมู่บ้าน เฟสที่ ๒ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาล และนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการบริหารจัดการขยะหมู่บ้าน เฟสที่ ๒ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวรนคร (บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา) โดยภายในงานได้มีการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน และครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง และการนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมชุมชนในการจัดการขยะ อันจะขยายผลไปสู่การร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาววิไลวรรณ อะจิมา และนายวีระศักดิ์ วิพาพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ