ถอดบทเรียนโครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านต้นแหลงอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายสิงห์ ชาวแหลง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และจ่าเอกสถิตย์ พงษ์เจตสุพรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านต้นแหลงอย่างต่อเนื่องจากคราวก่อน พร้อมร่วมสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายวีระศักดิ์ วิพาพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ