การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่”

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ในฐานะศูนย์ประสานงานวิชาการเครือข่ายรายประเด็น (ศปง.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่” ให้กับลูกข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปัว จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลศิลาแลง , องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน , องค์การบริหารส่วนตำบลแงง , องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร , องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร , องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ในวันนี้ (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานพิธีเปิด รวมถึงนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน รายงวดที่ ๑ และ ๒

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ