ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๙ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๙ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. ธอส.ขยายเวลามาตรการ ๑๗ [M๑๗] ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL รับความช่วยเหลือต่ออีก ๑ ปี

๒. กรมการขนส่งทางบก ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓. ๖ วิธีป้องกันตัวเอง จากฝีดาษวานร

๔. ผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ มีความผิดเสี่ยงคุก เสี่ยงยึดทรัพย์

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕. แจ้งเหตุหรือสอบถามเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ