โครงการการบริหารจัดการขยะหมู่บ้าน เฟสที่ ๒ บ้านแก้ม

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด น็ยนปรโครงการการบริหารจัดการขยะหมู่บ้าน เฟสที่ ๒ บ้านแก้ม ซึ่งนำทีมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายธวัช อุตรชน รวมถึงนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร (บ้านแก้ม) โดยภายในงานได้มีการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน และครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง และการนำเสนอผลงาน ซึ่งในพื้นที่ของชุมชนบ้านแก้ม ได้นำเสนอสายตรวจขยะ เป็นนวัตกรรมชุมชนในการจัดการขยะ อันจะขยายผลไปสู่การร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ