โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุสัญจร

เนื้อหา : ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดโดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปัว ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน ได้มีการออกกำลังกายและนันทนาการ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านมีความสุข

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาววัฒนศิริ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ , นายวีระศักดิ์ วิพาพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ