ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง)

เนื้อหา : นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ซึ่งร่วมดำเนินการกับผู้นำชุมชน , ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านต้นแหลง ดำเนินการออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง) ด้วยการให้ HI , CI=0 กรณีพบผู้ติดเชื้อ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ