ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด – ๑๙

เนื้อหา : นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหอบ อาเจียน บริเวณวัดปรางค์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๘.๑๐ น. ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยภายหลังได้รับการตรวจพบเป็นผู้ป่วยโรคโควิด – ๑๙ ซึ่งหลังจากให้บริการแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพ่นทำลายเชื้อรถ EMS

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวปาริชาติ หล้าตุ้ย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ