ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายอุทิศ จิตอารีย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว ประธานในที่ประชุม , นายชาญณรงค์ จิณเสน เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สังเกตการณ์ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยในที่ประชุมนายกเทศมนตรีตำบลปัวได้มีการแถลงประมาณการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ , มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และการพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบวาระอื่น ๆ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ