รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารของเทศบาลตำบลปัว ในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวประติภา จันต๊ะสอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ