การจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนบ้านต้นแหลง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านเฟสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนบ้านต้นแหลง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านเฟสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมหมู่บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา โดยมีนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายสิงห์ ชาวแหลง สมาชิกสภาเทศบาล , นายพูลสวัสดิ์ ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางบริหารจัดการขยะที่ดีในชุมชน และเรียนรู้นวัตกรรมการนำสิ่งของที่เหลือใช้ หรือสิ่งของที่หาได้ตามท้องถิ่น นำมาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ