การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์”

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ว่า จังหวัดน่าน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์” ซึ่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยรวบรวมเครื่องมือ / กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เกิดการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านช่องทาง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๒๐๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์”

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ