ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

เนื้อหา : วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลปัว นำโดย นายอุทิศ จิตอารีย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว และคณะสมาชิกสภาเทศบาล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบวาระอื่น ๆ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ