ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑. กรม สบส. เผยพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของประชาชน

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. ปภ. แนะเฝ้าระวังรับมือดินถล่มในช่วงฤดูฝน

๓. ฝีดาษวานร ใครบ้างติดเชื้อแล้วเสี่ยงอาการรุนแรง

๔. คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคมได้ผ่านพร้อมเพย์

๕. วัยรุ่นจะได้อะไร จากกฎหมายป้องกัน และแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ