โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (บ้านต้นแหลง)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระประสงค์ต้องการช่วยเหลือความเจ็บป่วยของราษฎร เนื่องจากการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ประกอบกับ ไม่มีสถานพยาบาลอยู่ใกล้ หรือเกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ โดยคัดเลือกประชาชนในหมู่บ้านบ้านต้นแหลง ให้เข้ารับการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้น , การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้ จากวิทยากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยวัฒนา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ