ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น กรณีพบป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เบื้องต้น กรณีพบป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก จำนวน ๓ ราย พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการทำลายเชื้อตามหลักการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ