โครงการนักเรียนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนักเรียนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านร้อง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับทราบปัญหาและพิษของยาเสพติด รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาววิไลวรรณ อะจิมา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ