โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ เทศบาลตำบลปัว ซึ่งนำทีมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ไชยศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามปณิธานที่จะขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาววิไลวรรณ อะจิมา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ