โครงการสัมมนาทางวิชาการ ในการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ภายใต้ภาคีเครือข่ายสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านขอน

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอปัว จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ภายใต้ภาคีเครือข่ายสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านขอน ณ ชุมชนบ้านขอน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการบริหารจัดการขยะของชุมชนต้นแบบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์นายอำเภอปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว รวมถึงนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ