ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำแผนการเงิน / แผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ