ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. สังเกตอย่างไร ว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

๒. รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. ปภ. แจ้งสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT

๕. กรมการขนส่งทางบก เปิดให้อบรมออนไลน์สำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แหล่งข่าว: เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ