หนูน้อยมือสะอาด เนื่องในวันล้างมือโลก

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด เนื่องในวันล้างมือโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เพื่อรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี และปลูกฝังนิสัยการล้างมือบ่อย ๆ จนเคยชิน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชำชำนาญการ และนางสาววิไลวรรณ อะจิมา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ