วีดิทัศน์ประมวลผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลปัว

วีดิทัศน์ประมวลผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลปัว

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์