ออกให้บริการน้ำล้างทำความสะอาด บริเวณภายในวัดราชสีมา (วัดบ้านขอน)

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการน้ำล้างทำความสะอาด บริเวณภายในวัดราชสีมา (วัดบ้านขอน) เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับต้อนรับคณะเดินทางประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ