วีดิทัศน์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเดินทาง มาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ บ้านขอน

วีดิทัศน์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะเดินทาง มาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ บ้านขอน

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์