ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๒ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ปภ. เตือนเด็กจมน้ำ ภัยเงียบที่ป้องกันได้

๒. ๖ วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฝูงชน

๓. ๓ โรคยอดฮิตในฤดูหนาว

๔. ๖ พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต

๕. เรียนรู้ สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ