ประชุมการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ