ออกตรวจสอบรถบรรทุกขนดิน บริเวณริมลำน้ำขว้าง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกขนดิน บริเวณริมลำน้ำขว้าง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ประเภทขนส่งและการวิศวกรรมจราจร เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แห่งกฎหมายพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ