ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลปัว นำโดยดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นางรติชา ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , นางรัตติภรณ์ มหานิล ผู้อำนวยการกองคลัง , ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ