ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๓ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. “กอช. ร่วมกับ สทบ. มุ่งสร้างทักษะความรู้ทางการเงินใน อนาคตให้ประชาชน”

๒. ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้้า

๓. ๗ วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว

๔. แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์

๕. ๔ กลุ่มวัยสู้ภัยหนาว

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ