สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

เนื้อหา : ด้วย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งนั่งเวรให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัว ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์ขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย สามารถมารับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นดังกล่าว

แหล่งข่าว : งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ