ตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ

เนื้อหา : ภาคบ่ายของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำโดย ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามหลักของทางราชการอื่น ๆ ในเขตเทศบาล เช่น การจัดการขยะที่ถูกต้อง , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ