ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม แบบ E – Learning

เนื้อหา : ขอเชิญเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม แบบ E – Learning ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖ค เป็นต้นไป โดยจะมีการอบรมภาคทฤษฎี ๒๐ ชั่วโมง ภาคฝึกปฏิบัติ ๑๐ ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดให้ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ