ประชุมติดตามผลความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้า การเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ