ลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้นำชุมชน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ