การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : ด้วยในหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย จึงมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษี และผ่อนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความเห็นชอบ

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายกำหนด
เวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ เทศบาลตำบลปัว จึงออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตารางที่ปรากฏในภาพ
ประกอบด้านล่าง หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว โทร. ๐๕๔๗๑๘๔๐๐ ต่อ ๒๗ ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ