ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๔ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ๕ เรื่องที่ควรทำ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว

๒. ปภ. แนะรู้ก่อน เซฟก่อน จุดเสี่ยงเพลิงไหม้ ทั้งใน – นอกบ้าน

๓. ปัจจัยเสี่ยง และสัญญาณเตือนมะเร็งปอด

๔. วิธีการป้องกัน รักษาภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวาน

๕. เสื้อหนาวมือสอง เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อมาใส่

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ