วีดิทัศน์การออกให้บริการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วีดิทัศน์การออกให้บริการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์