การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอน (ย้าย) สามารถส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบหนังสือยินยอมให้โอนของผู้บังคับบัญชา , หนังสือรับรองความประพฤติ , สำเนาบัตรประวัติ , สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ