การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอปัว ว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีองค์ความรู้และแนวทางในการบริหาร หรือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://appsrv.samartedtech.com/home.php?cid=MQ==

๒. หลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต สมัครได้ที่เว็บไซต์  http://appsrv.samartedtech.com/home.php?cid=Mw==

๓. หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://appsrv.samartedtech.com/home.php?cid=Mg==

ทั้งนี้ สามาถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

แหล่งข่าว : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ