แก้ไขรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ตามที่ เทศบาลตำบลปัว ได้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด สี่แยกป่าหัดล่าง บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ต.ปัว หน้า ๕ ซึ่งจากเดิมได้ระบุว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง ยังไม่เบิกจ่าย แก้ไขเป็น ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยโครงการดังกล่าวได้กันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แหล่งข่าว : งานตรวจติดตามและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ