รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดงานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าครองชีพ) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากท่านใดสนใจ สามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ , รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ฉบับ , ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรร จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

– ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

– มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ รวมถึงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ