ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕ / ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. สรรพากรชี้แจงพร้อมเตือนประชาชน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี โทรแจ้งคืนเงินภาษี หรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ “RD Intelligence ๑๑๖๑”

๒. รายชื่อสถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

๓. กรม สบส. แนะสุขบัญญัติปลอดฝุ่น PM ๒.๕ เริ่มต้นได้ที่บ้าน

มาตรการด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. ครม. เห็นชอบขยายเวลา ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซลลงลิตรละ ๕ บาท ออกไปอีก ๒ เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และภาคธุรกิจ

๕. ปภ.แนะนำแอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT : TDA บอกคุณภาพอากาศ

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ