แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕