ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สำหรับการต่ออายุขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สำหรับการต่ออายุขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนางสาวอณัญญา ปัญญาฟู

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ