ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว และศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านต้นแหลง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ