วีดืทัศน์ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำน้ำขว้าง บ้านปรางค์พัฒนา ๑

วีดืทัศน์ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำน้ำขว้าง บ้านปรางค์พัฒนา ๑

จัดทำโดย : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์