ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office

 เนื้อหา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office ซี่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุดดี ๑ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ