ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขอรับสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดร. อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขอรับสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายเสน่ห์ ช่างเงิน เป็นประธานในที่ประชุม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย , นางสาวทิพานัน แปงอุด และนายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ